Medidas Covid 19

GENERAL
– Les tasques i processos de treball es planificaran de manera que es garanteixi la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries; la disposició dels llocs de treball, l’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.) en el centre de treball s’ha d’adaptar si fos necessari.
– S’establiran normes d’ús de les instal·lacions en què es desenvolupa el treball i els espais compartits per mantenir la distància de seguretat (p.e en ascensors, menjadors, accessos i zones comunes, vestuaris).
– Es procedirà a la ventilació, a el menys diàriament i amb més freqüència sempre que sigui possible, de les diferents àrees de l’establiment.
– Personal format.

PISOS NETEJA
– El personal de l’àrea de pisos i neteja no accedirà a prestar servei a les habitacions mentre romangui el client al seu interior, excepte per causa justificada.
– Els guants i mascaretes s’han de llençar en funció de la seva vida útil i les condicions en què es facin servir.

RECEPCIÓ
– Es determinarà la capacitat màxima de la zona de recepció i s’establiran les mitjanes necessàries per a assegurar el distanciament entre clients i amb els empleats.
– A la zona de recepció i acollida hi haurà en tot moment solució desinfectant.
– S’ha d’assegurar la distància mínima de seguretat entre clients fixant de manera visible marcadors de distància per evitar aglomeracions.
– Els taulells es netejaran i desinfectaran cada 2 h, i considerant la major o menor afluència de clients.

MENJADOR I CUINA
– Es triarà una tipologia de servei que tindrà com a objectiu reduir la manipulació i la intervenció de el client per prevenir el risc de contagi.
– Tots els elements i equipaments d’ús comú (setrilleres, salers, setrills, màquines de begudes, azucarillos, etc.) seran d’ús individual.

ZONES COMUNS
– L’hotel determinarà els aforaments dels diversos espais comuns.
– L’hotel disposarà de solució desinfectant en llocs de pas i en aquelles instal·lacions d’ús intensiu pels clients.
– L’establiment ha de vetllar perquè els clients respectin les distàncies de seguretat.
– Els dispensadors de paper, gel i sabó es netegessin periòdicament, atenent a l’nivell d’ús.
– L’establiment prestarà una especial atenció a la neteja i desinfecció de les zones d’ús comú.

PLA DE NETEJA
– Increment de les freqüències de neteja i repassos, especialment a les zones de major contacte.
– Ventilació / ventilació diària de les zones d’ús comú en les que hi hagi hagut clients.
– Neteja de superfícies amb productes desinfectants.
– L’ús de productes de neteja desinfectants en condicions de seguretat, per exemple, dilució acabada de preparar de lleixiu.
– La neteja d’habitacions en condicions de seguretat.